Oznámení o ochraně soukromí
Systém pro nábor zaměstnanců

Při zpracování osobních údajů se společnost BEUMER řídí příslušnými zákonnými ustanoveními, která se týkají ochrany soukromí a bezpečnosti údajů a jsou aktuálně platná v dané zemi. Postupuje také podle svých interních nařízení, která se týkají ochrany soukromí.

Toto Oznámení o ochraně soukromí obsahuje informace o tom, jak společnost BEUMER shromažďuje osobní údaje prostřednictvím Systému pro nábor zaměstnanců, jak s nimi nakládá nebo jak nakládá s údaji, které společnosti BEUMER poskytnete Vy osobně v přihlášce do výběrového řízení. Vysvětluje, jakým způsobem je nakládáno s Vašimi osobními údaji v průběhu přijímacího procesu.

 1. Kontaktní údaje

Kancelář společnosti BEUMER Maschinenfabrik GmbH & Co. K, sídlící na adrese Oelder Straße 40, 59269 Beckum, je zodpovědná za sběr a zpracování Vašich osobních údajů.

Máte-li nějaké otázky nebo návrhy ohledně ochrany osobních údajů při náboru zaměstnanců, obraťte se prosím na pověřence ve věci osobních údajů, p. Christiana Meckela, email: [email protected].

 1. Za jakým účelem shromažďujeme Vaše osobní údaje?

Společnost BEUMER potřebuje Vaše osobní údaje k tomu, aby mohla řádně posoudit Vaši přihlášku do výběrového řízení. Údaje, které jí v přihlášce poskytnete, jsou použity a zpracovány pouze za účelem náboru zaměstnanců. Při posuzování Vaší přihlášky do výběrového řízení pracujeme pouze s údaji, které nám sami poskytnete.

V případě, že jste registrováni v naší databázi, rádi bychom Vaši přihlášku do výběrového řízení posoudili i v souvislosti s ostatními pracovními pozicemi, nabízenými v rámci společnosti BEUMER či v rámci ostatních společností patřících do skupiny BEUMER. V tomto případě Vás budeme kontaktovat a vyzveme Vás, abyste se přihlásil/a do výběrového řízení na jinou pracovní pozici, pro kterou vyhovuje Váš profil. Vy se poté rozhodnete, zda se chcete o tuto pozici ucházet či nikoliv.

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem posouzení Vaší přihlášky do výběrového řízení podle Čl. 6 odst. 1 (1) b) a Čl. 88 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a související legislativy. V případě zaslání online přihlášky do výběrového řízení na konkrétní pracovní pozici, zadáváte Vaše osobní údaje do příslušného online formuláře. Z bezpečnostních důvodů Vám po dokončení online registrace zašleme potvrzení. V případě zaslání přihlášky do výběrového řízení emailem zadáváme veškeré relevantní údaje do systému pro nábor zaměstnanců a nahráváme Vaše dokumenty včetně emailu. Váš email následně smažeme z naší emailové schránky. V případě papírové přihlášky Vaše dokumenty naskenujeme a nahrajeme do systému pro nábor zaměstnanců. Originály Vašich dokumentů Vám po zadání údajů do systému zašleme poštou zpět.

 1. Které osobní údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme Vaše osobní údaje, které jsou pro danou pracovní pozici relevantní, nebo které nám poskytnete během náboru zaměstnanců (včetně jména, adresy, emailové adresy, pracovní pozice, o kterou se ucházíte, podrobnosti z Vaší přihlášky, ale nejenom tyto). Abychom mohli Vaši přihlášku řádně posoudit, jsme oprávněni od Vás požadovat rovněž poskytnutí údajů o Vašich předchozích pracovních zkušenostech a další obdobné údaje.

V případě zaslání online přihlášky zadáte Vaše osobní údaje do online formuláře a nahrajete relevantní dokumenty. V případě zaslání přihlášky ostatními komunikačními kanály shromažďujeme relevantní údaje z Vaší žádosti a uchováváme Vaše dokumenty k přihlášce do výběrového řízení.

Potvrzujeme, že do výběrového řízení použijeme pouze ty údaje z Vaší přihlášky, které nám osobně a přímo sdělíte. Může se jednat i o údaje, které zveřejníte na internetu pro účely popisu Vašich dosavadních pracovních zkušeností (např. na sociálních sítích). Prosím, oznamte nám jakékoliv další informace o Vašich pracovních zkušenostech, které jsou dostupné online.

Pokud zasíláte přihlášku online namísto ručního vkládání osobních údajů či nahrávání životopisu, můžete též přenést údaje z Vašeho profilu, který vlastníte na některé ze sociálních sítí (LinkedIn, XING, atd.).

 1. Kdo zpracovává údaje z Vaší přihlášky do výběrového řízení?

Pro účely náboru zaměstnanců sdílíme Vaše dokumenty k přihlášce do výběrového řízení s osobami odpovědnými za nábor zaměstnanců v rámci skupiny BEUMER.

Pokud Vaši přihlášku do výběrového řízení na danou pracovní pozici vyhodnotíme jako vhodnou i pro jiné pracovní pozice, nabízené v některé ze skupin společnosti BEUMER (možno i mezinárodně), budeme Vás kontaktovat. Předtím, než Vaše osobní údaje poskytneme náborovým pracovníkům, budeme Vás opětovně kontaktovat a požádáme Vás o udělení souhlasu. Váš souhlas s poskytnutím údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním emailu, nebo poštou na adresu uvedenou v Odstavci 1. Odvolání souhlasu se zveřejněním přihlášky do výběrového řízení znamená, že přihláška přestává být v souvislosti s danou pracovní pozicí posuzována.

Pro některé pracovní pozice je vyžadováno posouzení zdravotní způsobilosti. Po provedení zdravotního vyšetření nás pověření poskytovatelé této služby informují o způsobilosti daného uchazeče pro výkon dané pracovní pozice. Nezískáváme tedy údaje o výsledcích Vašich ostatních zdravotních vyšetření.

Dodavatelem cloudového systému pro nábor zaměstnanců je společnost SmartRecruiters Europe Ltd., sídlící na adrese 59 – 60 Thames Street, Windsor, SL4 1TX Berkshire, Spojené království. Hosting je provozován v Německu.

 1. Kdo je o informován o Vaší přihlášce do výběrového řízení?

S Vašimi osobními údaji nakládáme jako s přísně důvěrnými a poskytujeme je pouze kompetentním osobám, které jsou součástí náborového procesu.

Při posuzování Vaší vhodnosti pro danou pracovní pozici je použití či zveřejnění Vašich osobních údajů omezeno na obecně akceptované účely související s daným zaměstnáním a na osoby, které tyto údaje nezbytně potřebují. To znamená, že údaje poskytujeme interním subjektům nebo třetím stranám pouze pro účely provedení nezbytné kontroly před nástupem na danou pracovní pozici a v souladu s právními a regulatorními předpisy.

To znamená, že všichni odpovědní zaměstnanci příslušné skupiny BEUMER, která zveřejnila pracovní pozici, o kterou se ucházíte, mají přístup k Vaší přihlášce/Vašemu profilu pro účely náboru zaměstnanců, včetně zaměstnanců příslušného zpracovatele údajů (v rozsahu, v jakém lze uplatnit). V rámci skupiny BEUMER platí pro nakládání s osobními údaji jednotné normy, které stanoví pravidla týkající se ochrany soukromí. Především je nepřijatelné, používat Vaši přihlášku do výběrového řízení/Váš profil pro účely odlišné od účelu náboru zaměstnanců. Pamatujte ovšem na to, že z důvodu různých místně platných předpisů o ochraně osobních údajů existují různé úrovně ochrany osobních údajů, dané příslušnou legislativou platnou v různých zemích.

Pokud se o danou pracovní pozici ucházíte za použití jiného komunikačního kanálu, než je online přihláška, Vaše osobní údaje budeme sdílet pouze v té zemi, v níž se nachází předmětná pracovní pozice.

 1. Jak můžete změnit Vaše osobní údaje?

V případě zaslání online přihlášky do výběrového řízení máte přístup ke svému profilu a k systému pro nábor zaměstnanců, ve kterých můžete kdykoliv aktualizovat svoje osobní údaje a vložené dokumenty. Rovněž je možné si stáhnout přihlášku do výběrového řízení na danou pracovní pozici z Vašeho profilu nebo celý profil smazat.

 1. Kdy jsou Vaše osobní údaje vymazány?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro daný účel. Obvyklá lhůta, po jejímž uplynutí dojde k výmazu Vašich osobních údajů po skončení přijímacího procesu, je šest měsíců.

Kdykoliv můžete sami smazat Vaše osobní údaje a nahrané dokumenty (např. Váš životopis). Dále máte možnost nás požádat o smazání Vašich údajů zasláním příslušné žádosti na adresu, uvedenou v Článku 1, nebo o to požádat našeho náborového pracovníka kdykoliv v průběhu náborového procesu.

 1. Technické údaje na kariérním portálu

Z technických důvodů je nutné shromažďovat a ukládat určité údaje při každé Vaší návštěvě této internetové stránky. Následující údaje se shromažďují i přesto, že na dané stránce neprovádíte žádné aktivity, a ukládají se, dokud nejsou po 10 dnech automaticky vymazány:

 • IP adresa počítače, z něhož přihlášku k výběrovému řízení odešla,
 • Datum a čas přístupu,
 • Název a URL adresného souboru,
 • Internetová stránka, z níž se přístup odehrál (příslušná URL),
 • Použitý prohlížeč a v některých případech i operační systém Vašeho počítače.

8.1. Jak probíhá přenos Vašich osobních údajů?

Internetový server Vašeho poskytovatele splňuje aktuálně platné bezpečnostní normy. Snažíme se chránit Vaše osobní údaje před případnou ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou či smazáním. Vaše osobní údaje se přenáší na servery používající bezpečnostní normu, metodu TLS.

8.2 Co je to cookie?

Cookies jsou malé textové soubory, které umí uchovávat Vaše osobní údaje. Cookies mohou být odeslány na danou internetovou stránku, jakmile jsou vyvolány, a umožnit tak identifikaci uživatele. Cookies usnadňují uživatelům internetu přístup na internetové stránky.

Odlišujeme cookies, které jsou nezbytné pro zajištění technických funkcí dané internetové stránky, a ty, které nutné nejsou. Rádi bychom Vám poskytli možnost, udělit informovaný souhlas nebo nesouhlas s použitím cookies, které nejsou nezbytně nutné pro zajištění technických funkcí této internetové stránky. Použití této stránky tímto nebude nijak ovlivněno.

8.3 Jak se cookies používají?

Jedná se o informaci o tom, jakým způsobem jsou cookies používány na našich internetových stránkách.

Kariérní portál a přihlašovací systém je obecně možné použít bez použití cookies, které neslouží k technickým účelům. To znamená, že můžete zakázat cookies ve Vašem prohlížeči, a zabránit tak jeho sledování (systém do-no-track, seznam ochrany před sledováním), nebo zamítnout ukládání cookies třetí strany. Doporučujeme Vám rovněž pravidelně kontrolovat cookies, které jste si výslovně nevyžádali.

Mějte prosím na paměti, že při smazání veškerých cookies mažete i cookies, které lze odhlásit. Což znamená, že je musíte opětovně odhlásit.

Cookies, které jsou povinné při používání této internetové stránky. Tyto cookies nelze deaktivovat, neboť jsou nezbytné pro používání této internetové stránky.

Cookies „PHPSESSID“ a „ScustomPortal-[…]“ používá platforma jako identifikační kritéria na bezstavových protokolech k rozpoznávání některých souvisejících požadavků klienta a k jejich připojení k jednomu session. Tyto cookies obsahují dlouhé číselné a písmenné ID, které se rovněž ukládá na serveru. V případě, že se shodují obě ID, má klient možnost odeslat požadavek serveru. Session cookies se při zavření příslušné internetové stránky zničí.

Session cookies není možné deaktivovat, neboť jsou nezbytné pro používání této internetové stránky.

Cookie s názvem „JSESSIONID“ se používá jako identifikátor přihlášek, používající bezstavové protokoly, kterými identifikuje četné žádosti od jednoho klienta vztahující se k dané session. Tyto cookies obsahují dlouhé číselné a písmenné ID, které se ukládá na serveru. V případě, že se shodují obě ID, má klient možnost odeslat žádost serveru. Session cookies jsou zničeny při zavření příslušné internetové stránky.

 1. Práva subjektu údajů

Kdykoliv máte právo, vyžádat si informaci o tom, které Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a ukládány. Máte právo požadovat opravu Vašich nesprávných osobních údajů, doplnění neúplných údajů, v případě potřeby formou dodatečného prohlášení. Máte právo (kde to lze uplatnit) požadovat smazání Vašich uložených osobních údajů. Pokud zákonná ustanovení, např. povinnosti ukládat osobní údaje, neumožňují smazání údajů, je omezeno jejich zpracování tak, aby tyto údaje byly k dispozici pouze za účelem zajištění souladu s platnými zákonnými ustanoveními. Máto právo požadovat omezení (zablokování) zpracování Vašich osobních údajů. S ohledem na Vaše osobní údaje, které jste nám sami poskytli a které zpracováváme při automatických postupech založených na souhlasu nebo smluvním ujednání, máte právo požadovat, aby tyto údaje byly převedeny na Vás nebo (kde to lze uplatnit) na třetí stranu, kterou Vy sami určíte. Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu, který vyplyne z konkrétní situace, pokud při zpracování těchto údajů překračujeme Vaše zákonné zájmy, nebo je-li to nutné pro výkon veřejné služby. Vzhledem k tomu, že zpracování Vašich osobních údajů je podmíněno Vaším souhlasem, máte právo Váš souhlas kdykoliv odvolat. Máte také právo vznést stížnost k jistému regulatornímu orgánu. Regulatorní orgán odpovědný za společnost BEUMER Maschinenfabrik GmbH & Co. KG je

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
region Severní Porýní-Vestfálsko
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
Email: [email protected]

 

K uplatnění Vašich práv správce údajů jednoduše pošlete dopis poštou nebo emailem na adresu uvedenou v Článku 1.

Nepoužívejte, prosím, výše uvedené kontaktní údaje pro zasílání Vašich přihlášek do výběrového řízení.