Informacja o ochronie danych osobowych system rekrutacji

Przetwarzając dane osobowe, firma BEUMER uwzględnia odpowiednie przepisy ustawowe dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych, obowiązujące w poszczególnych krajach, jak również wewnętrzne zasady dotyczące prywatności.

Niniejsza Informacja o Ochronie Danych Osobowych mówi jak  firma BEUMER postępuje z danymi osobowymi zgromadzonymi za pośrednictwem Systemu Rekrutacji lub przekazanymi w inny sposób,  w drodze ubiegania się o stanowisko oraz wyjaśnia sposób postępowania z Państwa danymi osobowymi w ramach procesu rekrutacyjnego.

 1. Dane kontaktowe

BEUMER Group Poland Sp. z o.o., ul. Anny Jagiellonki 26, 44-109 Gliwice  jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących kwestii ochrony danych osobowych związanych z naszą rekrutacją, prosimy o kontakt z administratorem danych którym jest firma BEUMER Group Poland.

 1. W jakim celu gromadzone są dane osobowe?

Firma BEUMER gromadzi Państwa dane osobowe do prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane, które nam Państwo podali w czasie aplikacji będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w celu selekcji kandydatów. Będziemy korzystać wyłącznie z tych informacji, które nam Państwo bezpośrednio przekazali.

Jeśli się Państwo zarejestrują  w naszej Bazie Danych, będziemy mogli rozpatrzyć Państwa zgłoszenie również na inne stanowiska w firmie BEUMER lub w innych spółkach Grupy BEUMER. W takim przypadku, jeśli Państwa profil będzie odpowiedni,  skontaktujemy się i zaprosimy  do ubiegania się o inne stanowisko.  Następnie Państwo zdecydują, czy są zainteresowani zgłoszeniem na zaproponowane stanowisko.

Gromadzimy Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia Państwa aplikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b) i art. 88 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną na konkretne stanowisko, dane osobowe należy wprowadzić samodzielnie do odpowiedniego formularza zgłoszeniowego. Ze względów bezpieczeństwa, po zakończeniu rejestracji w prześlemy Państwu potwierdzenie. W przypadku zgłoszenia drogą mailową, wprowadzimy wszystkie istotne dane i dokumenty do naszego systemu rekrutacji, wraz z adresem e-mail. Państwa zgłoszenie mailowe zostanie następnie usunięte z naszej skrzynki pocztowej. Zgłoszenia w formie papierowej będą skanowane i przesyłane do naszego systemu rekrutacji. Oryginalne dokumenty zostaną Państwu zwrócone pocztą po wprowadzeniu informacji.

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Rejestrujemy Państwa dane osobowe, które są dla nas istotne lub które Państwo podają nam w trakcie procesu aplikacji (w tym m.in. nazwisko, adres, adres e-mail, stanowisko, o które się Państwo ubiegają). Aby dokładnie rozważyć Państwa kandydaturę, możemy również prosić o informacje na temat wcześniejszej kariery zawodowej, wykształcenia itp.

W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną wypełniają Państwo dane osobowe w elektronicznych formularzach zgłoszeniowych i w ten sposób przesyłają odpowiednie dokumenty.

W związku z Państwa zgłoszeniem zobowiązujemy się do wykorzystywania wyłącznie danych pochodzących bezpośrednio od Państwa. Mogą to być również dane, które udostępniają Państwo online, np. na portalach społecznościowych. Zachęcamy do informowania nas, jeśli informacje na temat Państwa kariery zawodowej są dostępne w Internecie.

W przypadku składania podania o pracę drogą elektroniczną, alternatywnie do ręcznego wprowadzenia danych osobowych lub przesyłania dokumentu CV możliwe jest zaimportowanie Państwa profilu z sieci społecznościowej (np. LinkedIn).

 1. Kto przetwarza informacje z Państwa aplikacji?

W celu prowadzenia procesu rekrutacji dokumenty zgłoszeniowe są udostępniane osobom odpowiedzialnym za rekrutację na dane stanowisko w Grupie BEUMER.

Jeśli, naszym zdaniem, Państwa aplikacja będzie pasować również do innych naborów w tej samej lub innej firmie należącej do grupy BEUMER (w wymiarze krajowym lub międzynarodowym), skontaktujemy się z Państwem w tej sprawie. Przed ujawnieniem Państwa danych osobowych osobom rekrutującym na te stanowiska, skontaktujemy się z Państwem w celu uzyskania wyraźnej zgody. W każdej chwili mogą Państwo anulować swoją zgodę na ujawnienie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, na adres wskazany w punkcie 1. Anulowanie zgody oznacza, iż aplikacja przestanie być rozpatrywana w odniesieniu do proponowanego stanowiska.

Dostawcą usług hostingowych dla systemu rekrutacji jest firma SmartRecruiters Europe Ltd., 59 – 60 Thames Street, Windsor, SL4 1TX Berkshire, Wielka Brytania, w ramach rozwiązania chmurowego. Hosting jest prowadzony w Niemczech.

 1. Kto jest informowany o złożeniu wniosku?

Państwa dane osobowe są traktowane ściśle poufnie i będą przekazywane wyłącznie kompetentnym osobom zaangażowanym w proces rekrutacyjny.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Państwa kandydatury, późniejsze wykorzystywanie lub ujawnianie informacji będzie ograniczone do powszechnie akceptowalnych celów związanych z zatrudnieniem, oraz do osób, które muszą dane informacje otrzymać ze względów służbowych. Powyższe obejmuje informacje ujawniane dostawcom wewnętrznym lub zewnętrznym  w celu przeprowadzenia wymaganych kontroli przed zatrudnieniem, weryfikacji, oraz do celów związanych z wszelkimi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi.

Oznacza to, iż wszyscy odpowiedzialni pracownicy danej jednostki Grupy BEUMER, która ogłosiła wakat na stanowisko, będą mieć dostęp do Państwa aplikacji/profilu do celów rekrutacyjnych – w tym pracownicy ewentualnie angażowanych podwykonawców przetwarzania danych. W Grupie BEUMER obowiązują jednolite minimalne standardy postępowania z danymi osobowymi, zgodne z naszą globalną polityką prywatności. Nie dopuszczają one wykorzystywania profilu kandydata do celów innych, niż rekrutacja. Należy jednak pamiętać, iż – ze względu na różnice w lokalnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych – w poszczególnych krajach obowiązują różne poziomy ochrony prywatności.

W przypadku zgłoszenia w sposób inny niż elektroniczny, dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w kraju, w którym znajduje się dane stanowisko pracy.

 1. Jak mogą Państwo zmienić swoje dane osobowe?

W przypadku zgłoszeń drogą elektroniczną, istnieje możliwość uzyskania w dowolnej chwili dostępu do Państwa profilu oraz informacji znajdujących się w systemie rekrutacji, w tym danych osobowych oraz złożonych dokumentów. Ponadto istnieje możliwość wycofania aplikacji w ramach Państwa profilu, lub też całkowite usunięcie profilu.

 1. Kiedy Państwa dane osobowe są usuwane?

Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny dla danej rekrutacji. Nasz zwyczajowy okres przechowywania danych po zakończeniu procesu rekrutacji wynosi dwanaście miesięcy.

W dowolnej chwili mogą Państwo samodzielnie usunąć swoje dane osobowe i dokumenty (np. CV). Mogą się Państwo również zwrócić do nas z prośbą o usunięcie swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku na adres podany w punkcie 1, lub poprosić o to bezpośrednio osobę rekrutującą.

 1. Informacje techniczne

Ze względów technicznych niektóre dane muszą być gromadzone i zapisywane podczas odwiedzania niniejszej strony internetowej. Następujące dane są gromadzone bez żadnych działań z Państwa strony i zapisywane aż do ich automatycznego usunięcia, po upływie 10 dni:

 • Adres IP komputera, z którego uzyskano dostęp,
 • Data i godzina dostępu,
 • Nazwa i adres URL udostępnionego pliku,
 • Strona internetowa, z której uzyskano dostęp (adres URL odsyłacza),
 • Stosowana przeglądarka oraz, w niektórych przypadkach, system operacyjny Państwa komputera.

8.1. W jaki sposób przekazywane są Państwa dane osobowe?

Serwer internetowy naszego usługodawcy spełnia obowiązujące normy bezpieczeństwa. Naszym celem jest ochrona Państwa danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, publikacją, zmianą i usunięciem. Państwa dane osobowe są przekazywane na serwery z wykorzystaniem obecnego standardu bezpieczeństwa, metody TLS.

8.2 Czym jest plik cookie?

Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które mogą przechowywać dane osobowe. Pliki cookie mogą być wysyłane na tę stronę internetową po ich wywołaniu, umożliwiając identyfikację danego użytkownika. Pliki te ułatwiają użytkownikom korzystanie z witryn internetowych.

Pliki cookie dzielimy na te, które są niezbędne dla technicznego funkcjonowania niniejszej strony, oraz te, których stosowanie nie jest konieczne. Chcielibyśmy zapewnić Państwu możliwość podjęcia świadomej decyzji za lub przeciw stosowaniu tych plików cookie, które nie są niezbędne dla prawidłowego technicznie funkcjonowania niniejszej strony. Decyzja ta nie będzie miała wpływu na korzystanie ze strony w całości.

8.3 W jaki sposób wykorzystywane są pliki cookie?

Poniżej zawarto informacje o tym jak i w jaki sposób pliki cookie są wykorzystywane na naszych stronach internetowych.

Korzystanie z portalu kariery i systemu aplikacji jest zasadniczo możliwe bez użycia tych plików cookie, które nie służą celom technicznym. Oznacza to, iż mogą Państwo uniemożliwić prowadzenie śledzenia z wykorzystaniem plików cookie (funkcja do-not-track, lista ochrony przed śledzeniem) lub też uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez strony trzecie. Zalecamy ponadto regularne sprawdzanie zapisanych plików cookie, jeśli nie są one zdecydowanie pożądane.

Należy pamiętać, iż usuwając wszystkie pliki cookie, użytkownik usuwa również wszelkie pliki cookie związane z rezygnacją z określonych usług, co oznacza, iż rezygnacja będzie musiała zostać dokonana ponownie.

Pliki cookie, które są niezbędne dla korzystania z witryny. Pliki cookie sesji nie mogą zostać wyłączone, ponieważ są one niezbędne do korzystania z niniejszej strony internetowej.

Pliki cookie o nazwie “”PHPSESSID”” i “”ScustomPortal-[…]”” są wykorzystywane przez platformę na protokołach bezstanowych jako kryteria identyfikacji do celu rozpoznawania kilku powiązanych zapytań klienta i przypisania ich do jednej sesji. W plikach tych zawarty jest długi alfanumeryczny identyfikator, który jest również przechowywany na serwerze. W przypadku, gdy oba identyfikatory są zgodne, klient może wysłać zapytanie do serwera. Dana sesja i pliki cookie są usuwane bezzwłocznie po zamknięciu strony.

Pliki cookie sesji nie mogą być dezaktywowane, ponieważ są one niezbędne do korzystania z niniejszej strony internetowej.

Plik cookie o nazwie “”JSESSIONID”” jest stosowany jako identyfikator aplikacji wykorzystujących protokoły bezstanowe do celu identyfikacji szeregu zapytań od jednego klienta i przypisania ich do jednej sesji. Plik ten zawiera długi, alfanumeryczny identyfikator, który jest przechowywany na serwerze. Zgodność obu identyfikatorów umożliwia klientowi wysyłanie zapytań do serwera. Dana sesja i pliki cookie są usuwane po zamknięciu strony.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Mają Państwo prawo zażądania w dowolnym momencie przekazania informacji na temat danych osobowych przechowywanych na Państwa temat. Mogą również Państwo żądać poprawienia nieprawidłowych danych osobowych oraz w razie potrzeby do uzupełnienia danych niekompletnych, w formie oświadczenia uzupełniającego. Ponadto mają Państwo prawo, w stosownych przypadkach, zażądać usunięcia przechowywanych danych osobowych o Państwa osobie. Jeżeli przepisy prawne, np. obowiązki dotyczące przechowywania danych, nie zezwalają na ich usuwanie, przetwarzanie danych będzie ograniczone (tzn. zablokowane), tak aby były one dostępne tylko do celów związanych z określonymi wymogami ustawowymi. Przysługuje również Państwu prawo do żądania ograniczenia (zablokowania) określonych danych osobowych. W odniesieniu do tych danych osobowych, które nam Państwo udostępnili i które są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy, mają Państwo prawo zażądać przekazania tych danych Państwu lub, w stosownych przypadkach, wyznaczonej przez Państwa stronie trzeciej. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych ze względu na swoją szczególną sytuację, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na naszych nadrzędnych, uzasadnionych interesach lub jest niezbędne do wykonywania obowiązków publicznych. O ile przetwarzanie danych odbywa się za Państwa zgodą, mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Są Państwo również uprawnieni do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest urząd ochrony danych osobowych.

Aby skorzystać z praw osoby, której dane dotyczą, wystarczy wysłać list pocztą lub e-mailem na adres wskazany w punkcie 1.

Prosimy nie stosować powyższych danych kontaktowych do wysyłania podań o pracę.